• News

Habarlar

 • Adaty elektrik ulaglary bilen deňeşdirilende, elektrik tigirleriniň artykmaçlyklary näme?

  Elektrik welosipedleri gündelik durmuşymyzda gysga aralyga syýahat etmek üçin zerur ulag serişdesine öwrüldi.Işden ýa-da syýahatdan çykmak üçin gatnaw üçin gaty amatly.Soňky ýyllarda elektrik tigirleriniň köpelmegi syýahatçylygyň ösmegine sebäp boldy.Potensialy öňünden aýdyp bolmaýar, ...
  Koprak oka
 • Women’s Cycling History

  Aýallaryň welosiped sürmek taryhy

  Welosipedler XIX asyryň başyndan bäri bar bolsa-da, daşamak we dynç almak üçin diňe erkeklik usuly hasaplanýar.Bu döwürde aýal-gyzlaryň dünýäni nädip we nirede hereket edip biljekdigi gaty çäklendirildi.Bu esasanam orta we ýokary gatlakdaky aýallar üçin dogrydy ...
  Koprak oka
 • How to adjust your gears

  Dişli enjamlaryňyzy nädip sazlamaly

  Dişli enjamlary saýlamak kyn bolsa, “Insync” welosipediňiz birneme düzediş talap edip biler.Dişli dişli korpusda kabel sazlaýjy bar bolsa ýa-da derail korpusynda, ony nurbatlaň ...
  Koprak oka
 • A quick safety check

  Howpsuzlygy çalt barlamak

  Täze elektrik tigiriňize münüň we sürüjä gidiň.Her gezelençden ozal käbir barlaglary geçirmek gaty gowy pikir.Hemme zadyň berkdigine göz ýetiriň!Tigirli hoz ýa-da çalt çykýan kamera.Eeriň we tutawaçlaryň berkdigine we beýikliginiň size laýykdygyna göz ýetiriň.Şeýle hem tutawajyň aýlanýandygyny barlaň ...
  Koprak oka
 • Keeping Lubed Up

  Lubed Up

  Welosipediň kadaly işlemegi we komponentleriň könelmegini azaltmak üçin yzygiderli ýaglamak zerur.Ilki bilen, çalgy ýaglaryny ulanmazdan ozal elektrik tigiriňizi ýuwmaly we elektrik tigirini arassa saklamaly.Ricag çalmak barada aýdylanda, iň möhüm zat zynjyryňyzdyr.Gurak duýýan bolsa ...
  Koprak oka
 • We will attend 30th of CHINA CYCLE SHOW in 2021

  2021-nji ýylda 30-njy CHINA CYCLE SHOW-a gatnaşarys

  2021-nji ýylda 30-njy “CHINA CYCLE SHOW” -a gatnaşarys, “D1323” stendimiz, on bir sany täze modeli sergä alyp barýarys, “Welcome vistors” gelip, täze modellerimizi barlaň.Şol täze bagyşlanan we ajaýyp täze modelleriň sizi toparymyzyň arasynda hakykatdanam güýçli gözleg we gözleg ukybyna öwürjekdigine ynanýarys.
  Koprak oka
 • Does Electric Bikes really reduce the Climate Warming?

  Elektrik tigirleri howanyň ýylylygyny hakykatdanam peseldýärmi?

  Adamlaryň howanyň ägirt uly täsirini görkezýän subutnamalar köpelip barýarka, köpümiz howanyň maksatlaryna ýetmek üçin mümkin bolan ähli usullary gözleýäris.Ulag, parnik gazlaryna iň uly goşant goşýan faktorlaryň biridir.Şonuň üçin gowulaşdyrmagyň ýollaryna göz aýlamagyň manysy bar ...
  Koprak oka
 • New Electric Utility Cargo Bikes Came Out

  Täze elektrik enjamlary ýük tigirleri çykdy

  Täze elektrik enjamlary ýük welosipedleri çykdy Ilkinji peýdaly ýagly ýük awtoulagymyzyň şu gün çykarylandygyny habar bermekden hoşal.Akylly we innowasiýa aýratynlyklary bilen, FATGO-yň dymýan güýji ...
  Koprak oka
 • Geared Hub Motors Vs Gearless Hub Motors

  Dişli Hub Motors vs Gearless Hub Motors

  Güýçli gönüden-göni hereketlendiriji merkezli motor Häzirki wagtda bazarda merkezi hereketlendirijileriň iki esasy görnüşi bar: dişli we dişli konsentratorly hereketlendirijiler (dişli merkezi hereketlendirijiler “göni hereketlendiriji” merkezi hereketlendirijiler hem diýilýär).Dişli enjamlaryň ýoklugy sebäpli gönüden-göni hereketlendiriji hereketlendirijiler ikisinden has ýönekeý, şonuň üçin başlarys ...
  Koprak oka
 • The Myth 0f Ebike Wattage

  Mif 0f Ebike Wattage

  Her bölek bölek elektrik welosipedini we ebike öwrüliş toplumyny diýen ýaly belli bir güýç derejesinde “500 wattlyk elektrik welosiped” ýa-da “250 wattlyk ebike öwrülişik toplumy” ýaly sanawda görkezilýär, ýöne köplenç bu güýç derejesi ýalňyş ýa-da diňe aç-açan ýalňyş.Mesele öndürijileriň ...
  Koprak oka

Habaryňyzy bize iberiň: