• FAQs

Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

S: Şereketiňiz nirede ýerleşýär? Men ol ýere nädip baryp bilerin?

J: Zawodymyz Hytaýyň WUXI şäherinde ýerleşýär.

S: Töleg möhletiňiz näçe?

J: Adatça, T / T öňünden 30%, iberilmezden öň tölenmeli galyndy ýa-da göz öňünde tutulyp bilinjek L / C bilen 100% talap edýäris. Şeýle hem SINOSURE arkaly geçiriljek tölegi kabul edýäris.

S: Öz aýratynlaşdyrylan önümim bolup bilermi?

J: Hawa, reňk, logotip, dizaýn, paket, karton belligi, dil gollanma we ş.m. üçin ýöriteleşdirilen talaplar gaty gowy garşylanýar.

S: gowşuryş wagty näçe?

J: Sargyt gutarmak üçin 45 gün töweregi wagt gerek bolar. Theöne takyk wagt hakyky ýagdaýa görä.

S: Bir gapda dürli modelleri garyşdyryp bilerinmi?

J: Hawa. Dürli modelleri bir gapda garyşdyryp bolýar.

S: Birnäçe nusga alyp bilerinmi?

J: Hil barlagy üçin size nusgalary hödürlemek mertebedir. Her modeliň nusgasy bir bölek bolmaly.

S: Gaplamak şertleriňiz nähili?

J: Umuman, harytlarymyzy bitarap ak gutulara we goňur kartonlara gaplaýarys. Kanuny taýdan bellige alnan patentiňiz bar bolsa, ygtyýarnama hatlaryňyzy alanymyzdan soň harytlary marka gutularyňyza salyp bileris.

S: Sizde elektron tigirler barmy?

J:, ok, hilini saklamak üçin, ähli e-welosipedler, nusgalary goşmak bilen, sargytlaryňyza garşy täze öndüriler.

S: Nusgalara görä öndürip bilersiňizmi?

J: Hawa, nusgalaryňyz ýa-da tehniki çyzgylaryňyz bilen öndürip bileris. Galyplary we gurallary gurup bileris.

S: Siziň nusga syýasatyňyz näme?

J: Aksiýada taýyn böleklerimiz bar bolsa, nusgany berip bileris, ýöne müşderiler nusga bahasyny we kurýer bahasyny tölemeli bolýarlar.

S: Gowşurmazdan ozal ähli harytlaryňyzy barlaýarsyňyzmy?

J: Hawa, eltip bermezden ozal 100% synag bar

S: Biziň işimizi nädip uzak möhletli we gowy gatnaşykda edip bilersiňiz?

J: 1. Müşderilerimiziň girdejisini üpjün etmek üçin gowy hilli we bäsdeşlik bahasyny saklaýarys;
2. Her bir müşderini dostumyz hökmünde hormatlaýarys we nireden gelendigine we bu işde näçe töländigine garamazdan tüýs ýürekden söwda edýäris we olar bilen dostlaşýarys.

 

S: Kepillik möhleti näçe?

J: Iki ýyl çäklendirilen kepillik. Meselämiz bolsa, täze ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün ederis we wideo arkaly abatlamaga ýol görkezeris.

S: Gözleg we gözleg ukybyňyz we zawod masştabyňyz nähili?

J: Bizde güýçli 10 inersener R&D topary bar we her 6 aýda 4 sany täze model çykarýarys.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?


Habaryňyzy bize iberiň: