ELECTRIC BIKE
ELECTRIC CARBON BIKE
FAT TYRE ELECTRIC BIKE

BIZ hakda

JIANGSU IMI HAKYNDA
ABŞ

2013-nji ýylda döredilen Jiangsu IMI, elektrik welosipedlerini öndürmekde we paýlamakda 8 ýyldan gowrak tejribe toplady. Hil hökmünde ymtylýan we hemişe ösüşi gözleýän bir kompaniýa hökmünde IMI önümçilik bilen baglanyşykly desgalaryna yzygiderli maýa goýýar.

2018-nji ýylyň mart aýynda kompaniýa önümçilik kuwwatyny ýokarlandyrmak üçin täze doly gurnama liniýasyny goýdy.

 • Founded in 2013, Jiangsu IMI has more than 8 years’ experience in the production and distribution of electric bicycles.Founded in 2013, Jiangsu IMI has more than 8 years’ experience in the production and distribution of electric bicycles.

  Taryh

  2013-nji ýylda döredilen Jiangsu IMI, elektrik welosipedlerini öndürmekde we paýlamakda 8 ýyldan gowrak tejribe toplady.

 • IMI Company is to make the better quality electric bicycles for personalized transportation. With the deeply cooperation with cutting-edge technology, we can supply the latest fashionable electric bike in the global. We guarantee the stability of our new technology.IMI Company is to make the better quality electric bicycles for personalized transportation. With the deeply cooperation with cutting-edge technology, we can supply the latest fashionable electric bike in the global. We guarantee the stability of our new technology.

  MISSION

  IMI kompaniýasy şahsylaşdyrylan ulag üçin has ýokary hilli elektrik welosipedlerini öndürmeli. Öňdebaryjy tehnologiýa bilen çuňňur hyzmatdaşlyk edip, dünýädäki iň täze moda elektrik tigirini üpjün edip bileris. Täze tehnologiýamyzyň durnuklylygyny kepillendirýäris.

 • Our vision is to constantly produce and deliver high quality innovative products in line with the Quality standards, and to be a preferred partner to our customers.Our vision is to constantly produce and deliver high quality innovative products in line with the Quality standards, and to be a preferred partner to our customers.

  Görüş we gymmatlyklar

  Biziň gözýetimimiz, hil ülňülerine laýyklykda ýokary hilli innowasiýa önümlerini yzygiderli öndürmek we bermek we müşderilerimiz üçin ileri tutulýan hyzmatdaş bolmak.

BIZIAT ÖNÜMLER

Aýratyn
ÖNÜMLER Aýratyn
ÖNÜMLER

Elektrik tigirleriniň giň toplumyny üpjün edýäris; elektrik şäher welosiped, elektrik dag welosiped, elektrik ýaryş welosiped, elektrik ýük welosiped, bukulýan elektrik welosiped we elektrik ýagly welosiped we ş.m.

ÖNÜMLERimiz

Şäher E-BIKE ÖNÜMLER
biziň

Elektrik tigirleri pedal güýjüňizi we has köp zady etmek we görmek ukybyňyzy güýçlendirýär. Üzüm elektron tigirleri has mümkin bolýar. Çalt we ýylmanak, öňünden aýdylýan, aňsat gözegçilik güýji we islendik öý rozetkasynda zarýad berýän uzak wagtlap aýrylýan batareýa bar.

 • SATY ..
  48V Folding E-Bike

  48V bukulýan elektron tigir

  Iň ýokary tizligi sagatda 12 mil, agramy 20 funt töweregi we 20 minutda doly zarýad alyp bolýan litiý fosfat batareýasynda işleýär. Ulag, welosipediň we elektrik tigiriniň goşa artykmaçlyklaryny özünde jemleýän elektrik tigiriniň täze görnüşidir.

 • SATY ..
  36V Folding E-Bike

  36V bukulýan elektron tigir

  Birnäçe tonna täze esbaplar bilen ajaýyp eplenýän elektrik tigir, 350 wattlyk hereketlendiriji, kuwwatly we uzak dowam edýän 48v 10.4ah batareýa, disk tormozy.

ÖNÜMLERimiz

E-Bike ÖNÜMLER
biziň

Elektrikli bukulýan welosipedler gowy sebäp bilen şäher köçelerinde, otlylarda we awtobuslarda, ofis binalarynda we ýaşaýyş jaý koridorlarynda ösýär. “Origamis” -iň stoluňyzyň aşagyna düşmegi üçin amatlylygy ýeňip geçmek kyn, ýöne gatnawyňyzy has çalt we salgyt salmagy hem mümkin. Gitdigiçe köp kompaniýa iň soňky mini-ýolagçy maşynyny döretmäge howlukýar. Multimodal syýahat günleri ýa-da kwartirada saklamak üçin ykjam welosiped isleseňiz, şeýle hem uzak ýol geçmeli bolsaňyz, näme gözlemeli.

 • SATY ..
  7 speed E-Bike

  7 tizlikli E-Bike

  Elektrikli welosiped ELECTO owadan elektrik çarçuwasy görnüşli güýçli elektron welosipeddir. Elektron welosiped işlemek gaty aňsat.

 • SATY ..
  11 speed E-Bike

  11 tizlikli E-Bike

  “Roadstar” -y diňe bir tekiz däl, eýsem has depe landşaftyna laýyk edip, zerur kömek derejesini kesgitlemäge mümkinçilik berýän “Reňk LCD” displeýi bilen dolandyrýarsyňyz.

ÖNÜMLERimiz

Dag E-welosiped ÖNÜMLER
biziň

Elektrik dag tigirleri, yzda gezelenç etmegi eýýäm gowy görýän, ýöne has köp. Has tizlik. Has köp güýç. Has uzak aralyk. Has köp ýer. Railöne demirýol ondanam beter, bu ýol bilen has gyzykly gatnaşyk berýän elektrik dag tigiridir. Elektrikli kömekçi dag tigirleri, ýolda hezil etmegiň mukdaryny güýçlendirip, pedal güýjüňizi güýçlendirýär. Has uzaklaşyň, has çalt gidiň we e-MTB-de has köp ýere gidiň. Bular dag tigirlerini ajaýyp edýän ähli zatlardan lezzet almaga mümkinçilik berýän elektron tigirlerdir.

 • SATY ..
  Fat E-Bike

  Eag E-Bike

  350w arka konsentratorynyň kuwwaty, bu ýagly teker elektrik tigirini sagatda 30 km tizlige arassa elektrik kuwwatyna 5-7 sagat zarýad beriş wagty we suw geçirmeýän dizaýn tigiriňizi aňsatlaşdyrýar.

 • SATY ..
  Electric Scooters

  Elektrik skuterleri

  Täze EFATI elektrik welosiped asfaltly ýollarda-da, daşarda-da amatly bolan ähli ýerleri basyp almak üçin ýasaldy.

ÖNÜMLERimiz

Fatagly E-welosiped ÖNÜMLER
biziň

Volumeokary göwrümli tekerler pes teker basyşlaryny işletmäge mümkinçilik berýär we pes teker basyşlary adatça has amatly gezelenç edýär. Bikeagly welosiped tekerleri bu düşünjäni aşa kabul edýär. Bikeol tigirleri üçin 60+ psi, gibrid üçin 40+ psi, dag welosipedleri üçin 20+ psi işledip bilýän bolsaňyz, ýagly welosipedler tekerleriňizde 5-10 psi çenli sürmäge mümkinçilik berýär. Asfalt üçin basyş goşmak we ýoldan daşarda münmek üçin howany aýyrmak islärsiňiz, ýöne teker basyşynyň umumy peselmegi tekerleri bökdençliklere gysmaga mümkinçilik berýär we size ýoly ýeňilleşdirýär.

 • SATY ..
  26 INCH E-Bike

  26 INCH E-Bike

  Goraglar, integral çyralar, USB zarýad porty we uly köptaraply arka tekerli doly enjamlaşdyrylan elektrik ýük welosipedi.

 • SATY ..
  20 inch E-Bike

  20 dýuým E-Bike

  Escape hakykatdanam köpugurly elektrik tigir bolmagy üçin dizaýn etdik. Gaçmak dürli ýerlerde, ýolagçy gatnawlaryndan, ýoldan daşarky monor ýollaryndan başlap, çakyr zawodlarynyň arasynda ot açýan ýerlere çenli adaty zat.

ÖNÜMLERimiz

Goük E-welosiped ÖNÜMLER
biziň

Eükli elektron tigirler, penjireler, integral çyralar, USB zarýad portlary we uly köp maksatly arka çarçuwaly doly maksatly elektron tigirler bilen doly enjamlaşdyrylandyr. Täze köp funksiýaly arka integrirlenen alýumin garyndy çarçuwasy bilen enjamlaşdyrylan, çagalara, ýüklere, sebet gurnamagyna goldaw beriň.

KERTIFIKASI .A

Zawod

 • IMG_4748
 • IMG_4757
 • IMG_4763
 • IMG_4778
 • IMG_4780
 • IMG_4784

Habaryňyzy bize iberiň: